Przeszukaj newsy, forum, komentarze
To be the best in the world at anything is pretty damn special.
~ James Willstrop ~
Newsy | Squash forum | Kalendarz | Kluby | Galeria zdjęć | erakiety.com | PFS | Akademia | Biblioteka
Gdzie jestem? Home » Biblioteka » PFS » Projekt zasady rozgrywek na sezon 2009/2010
Projekt zasady rozgrywek na sezon 2009/2010

Definicje

Turniej PFS – zawody, których główna część przeprowadzana jest systemem pucharowym w oparciu o rozstawienie na drabinkach 8/16/32 osobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie turnieju wg innych, wcześniej uzgodnionych z PFS, zasad). Turnieje zaliczane do rankingu muszą odbywać się z udziałem minimum: męskie – 8 zawodników, damskie – 6 zawodniczek, juniorskie – 4 juniorów.
Obiekt sportowy – ośrodek z kortami do squasha spełniający warunki dopuszczające do rywalizacji sportowej. Zawody zaliczane do rankingu PFS mogą być przeprowadzane wyłącznie na obiektach posiadających licencję PFS dopuszczającą obiekt do rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek pod patronatem PFS.
Klasa obiektu sportowego – określona przez PFS (lub odpowiednią komisję PFS) klasa określająca możliwość rozgrywania na obiekcie zawodów odpowiedniej kategorii
Klub squashowy – zarejestrowana klub sportowy z sekcją squasha – struktura klubowa mająca osobowość prawną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Klub może (ale nie musi) mieć siedzibę w określonym obiekcie sportowym. Klubem może też być wydzielona sekcja w istniejącym klubie sportowym.
Organizator turnieju PFS – osoba fizyczna lub firma mająca prawo do przeprowadzenia turnieju squasha w danym obiekcie. Do obowiązków organizatora należy: ustalenie z PFS terminu turnieju, opublikowanie odpowiednio wcześniej informacji dot. turnieju, przeprowadzenie części sportowej turnieju, dostarczenie wyników turniejowych do PFS.
Dyrektor zawodów – Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora, odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie turnieju zgodnie z zasadami PFS. Musi być ona dostępna dla graczy przez cały czas trwania turnieju.
Sędzia główny – Osoba posiadająca certyfikat sędziowski PFS/ESF/WSF, odpowiedzialna za przebieg turnieju zgodnie z przepisami gry w squasha oraz za organizację pracy sędziów. Jeśli na turnieju nie ma wyznaczonego Sędziego Głównego jego rolę przejmuje Dyrektor Zawodów. Musi on jednak posiadać minimum certyfikat sędziego klubowego PFS.
System rankingowy PFS – program wyliczający ogólnopolski ranking PFS.
Licencja PFS – rejestracja zawodnika w systemie rankingowym PFS.

§1 Cele organizacji turniejów

1. Tworzenie aktualnego, ogólnopolskiego rankingu z jak największą liczbą graczy.
2. Zapewnienie by ranking odpowiadał rzeczywistej sile gry poszczególnych graczy.
3. Popularyzacja dyscypliny poprzez jak największą ilość turniejów lokalnych w całej Polsce.
4. Wyłonienie najlepszych, którzy walczyć będą pod koniec sezonu o tytuł Mistrza Polski (w kategoriach seniorskich: męskiej i kobiecej oraz kategorii juniorskiej), a także tworzyć będą reprezentację narodową.
§2 Opis turniejów

1. Turnieje PFS podzielone są na 5 kategorii: Super A, A, B, C i D. Istnienie każdej z kategorii ma inny cel, ale wszystkie łączy wspólny, ogólnopolski ranking.
2. Turnieje kat. Super A przeznaczone są dla 16 najlepszych graczy z rankingu męskiego PFS, Są to turnieje mające na celu wyłonienie kadry narodowej. Turnieje te będą rozgrywane średnio co dwa miesiące.
3. W turniejach kat. A mogą grać wszyscy zawodnicy i zawodniczki. Są to turnieje ogólnopolskie mające na celu wyłonienie polskiej czołówki w squashu. Turnieje te będą rozgrywane średnio raz na miesiąc.
4. Turnieje kat. B są turniejami z założenia o charakterze lokalnym. Ich celem jest wyłonienie czołówki w danym mieście, regionie. W turniejach męskich kat. B nie mogą brać udziału:

* pierwszych 16. graczy z rankingu PFS
* gracze aktualnie klasyfikowani w rankingach PSA/WISPA
* gracze zagraniczni za wyjątkiem rezydentów - osób zamieszkałych w Polsce od min. jednego miesiąca

5. Turnieje kat. C są turniejami w których mogą grać wszyscy chętni. Jest to kategoria przeznaczona m.in. dla klubów nie spełniających wymagań pozwalających na rozegranie turniejów wyższych kategorii a chcących włączyć swoje rozgrywki w cykl ogólnopolski.
6. Turnieje kat. D są turniejami z założenia zamkniętymi dla konkretnej grupy osób, np. turnieje branżowe, klubowe, firmowe etc.
7. Osobna rywalizacja kobiet i juniorów będzie odbywać się w ramach organizowanych turniejów AK, BK, CK i DK oraz AJ, BJ i CJ.
8. Istnieje możliwość w turniejach kat. A rozdzielenia zawodów męskich od kobiecych i juniorskich. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wszystkich razem (m.in. z powodu niewystarczającej ilości kortów do rozegrania ich równocześnie lub w przypadku istnienia dużego ryzyka niskiej frekwencji w turnieju damskim lub juniorskim) PFS zastrzega sobie prawo przeniesienia rozgrywek kobiecych oraz juniorskich na inny termin lub przeprowadzenie ich w innej lokalizacji.
9. W turniejach wszystkich kategorii mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające licencje PFS.
10. Jeżeli jednego dnia rozgrywanych jest kilka turniejów to zawodnik może zgłosić się a następnie zagrać tylko w jednym z nich.

§3 Zgłaszanie turniejów do cyklu

1. Turnieje kategorii Super A rozgrywane będą 5 razy w sezonie (średnio co dwa miesiące). Terminy wszystkich turniejów kategorii Super A uzgadniane są między PFS oraz obiektami sportowymi i publikowane na stronie www.pfs.com.pl na cały sezon. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korekty terminu lub miejsca przeprowadzenia turnieju.
2. Turnieje kategorii A powinny być rozgrywane średnio raz w miesiącu. Terminy wszystkich turniejów kategorii A uzgadniane są między organizatorami a PFS i opublikowane na stronie www.pfs.com.pl na cały sezon. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany przez PFS terminu lub miejsca przeprowadzenia turnieju.
3. Turnieje kategorii B mogą być zgłaszane najpóźniej jeden miesiąc przed planowanym terminem. Nie mogą być one rozgrywane w tych samych terminach co turnieje kat. A.
4. Turnieje kategorii C i D mogą być zgłaszane najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem.
5. Zgłaszając turniej organizator ma obowiązek przesłać następujące informacje: data turnieju, kategoria, nazwa imprezy, miasto, obiekt sportowy, dyrektor zawodów, adres strony turniejowej lub kontakt do organizatora.
§4 Zasady rozgrywania turniejów kategorii Super A

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS. Dyrektor Zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczne, prawidłowe i zgodne z zasadami PFS przeprowadzenie zawodów sportowych.
2. Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu PFS. PFS może wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. ze sponsorem strategicznym federacji)
3. Turniej jest rozgrywany wyłącznie w kategorii męskiej.
4. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy mający prawo reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej (zgodnie z zasadami ESF).
5. W turnieju bierze udział 16 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu PFS (spośród zgłoszonych do turnieju) zawodników, bez eliminacji.
6. Zawodnik, który nie zakwalifikował się do turnieju Super A z powodu zbyt niskiego rankingu, a w nowym rankingu obowiązującym w tygodniu poprzedzającym ten turniej awansował do pierwszej 16. może wziąć udziału w turnieju kategorii B rozgrywanym w tym samym tygodniu co turniej kategorii Super A.
7. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce.
8. Wszystkie mecze w turnieju rozgrywa się do 11 punktów (przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów. Turniej rozgrywany jest o każde miejsce.
9. Dwa tygodnie przed turniejem Organizator ma obowiązek opublikować w internecie szczegółowe informacje na temat turnieju oraz aktualizowaną na bieżąco listę zgłoszonych zawodników. Lista startowa zamykana będzie o godz. 22.00 w poniedziałek – 5 dni przed turniejem. Kwalifikacje do turnieju oraz rozstawienia następować będą zgodnie z rankingiem obowiązującym tydzień przed planowanym terminem turnieju.
10. Zgłoszenia są przyjmowane tylko pod warunkiem opłacenia uczestnictwa (w przypadku niezakwalifikowania się zawodnika do turnieju opłata będzie zwrócona na konto, z którego została przesłana lub na inne wskazane przez zawodnika).
11. Wpisowe na turniej ustala PFS. Członkowie PFS z opłaconą aktualną składką członkowską mają prawo do zniżki w wysokości 10 pln.
12. Turniej rozstawiany jest wg rankingu PFS aktualnego na dzień zamknięcia listy startowej, zgodnie z zaleceniami ESF (załącznik A).
13. Turniej główny rozgrywany jest w ciągu 1 dnia.
14. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez organizatora meczy w danym turnieju.
15. W przypadku rezygnacji zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.
16. W przypadku walkoweru obustronnego obaj zawodnicy klasyfikowani są na ostatnim miejscu danej drabinki rozgrywek.
17. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane są przez zawodników wygrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze turnieju głównego sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze półfinałowe, o trzecie miejsce oraz finałowy powinny być sędziowane przez markera i sędziego wyznaczonego przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem dyskwalifikacji potwierdzonej pisemnie przez organizatora i przesłanej wraz z wynikami z turnieju. W przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności Sędziego Głównego podczas trwania turnieju jest on zobligowany do wyznaczenia swojego zastępcy (osobę z certyfikatem sędziowskim) przejmującą tymczasowo wszelkie obowiązki Sędziego Głównego.
18. Zapis meczu powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu wg oficjalnego wzoru PFS.
19. W przypadku turnieju kat. Super A - PFS ma prawo do wyeksponowania reklam oficjalnych sponsorów PFS. Zamontowaniem i demontażem materiałów dot. sponsorów PFS zajmuje się upoważniony przedstawiciel PFS.

§5 Zasady rozgrywania turniejów kategorii A

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS.
2. Dyrektor Zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczne, prawidłowe i zgodne z zasadami PFS przeprowadzenie zawodów sportowych.
3. Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu PFS. PFS może wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. ze sponsorem strategicznym federacji)
4. Turniej może odbywać się na obiektach dysponujących min. 4 kortami (w szczególnych przypadkach po wcześniejszej akceptacji PFS można od tej zasady odstąpić).
5. Przy ilości kortów min. 6 możliwe jest połączenie jednego dnia turniejów głównych męskiego, damskiego oraz juniorskiego. W przypadku mniejszej ilości kortów turnieje damski i juniorski rozgrywane są w niedzielę.
6. Turniej odbywa się pod patronatem PFS, wszelkie materiały dot. danego turnieju muszą zawierać logo PFS oraz logotyp/informację, że turniej rozgrywany jest w ramach cyklu.
7. Organizator ma obowiązek umożliwić PFS ekspozycję podczas trwania turnieju materiałów promocyjnych wg specyfikacji zawartej w załączniku B.
8. W turnieju głównym męskim bierze udział maksymalnie 32 zawodników. 24 najlepszych zawodników wg rankingu (w tym ew. 2 dzikie karty) plus 8 zawodników z eliminacji lokalnych.
9. Eliminacje przeprowadzane są w piątek poprzedzający turniej (najwcześniej od godz. 18) wg systemu pucharowego, maksymalnie dla 32 zawodników. Zawodnicy kwalifikują się do eliminacji w pierwszej kolejności wg rankingu PFS a następnie wg kolejności zgłoszeń. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do turnieju głównego powinni mieć możliwość rozegrania wszystkich swoich meczy w “turnieju pocieszenia”. W wyjątkowych sytuacjach (ilość zawodników w eliminacjach poniżej 16) istnieje możliwość przeprowadzenia eliminacji w sobotę przed turniejem głównym, wymaga to jednak każdorazowej akceptacji PFS na wniosek Organizatora przekazany tuż po zamknięciu listy zgłoszeń.
10. Turniej główny rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce.
11. Mecze w turnieju głównym rozgrywa się do 11 punktów (przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów. Pozostałe mecze (drabinki „pocieszenia”) mogą być rozgrywane do 2 setów wygranych. Mecz o trzecie miejsce rozgrywa się do 3 wygranych setów.
12. W przypadku braku konfliktu czasowego (nakładania się na siebie meczy w turniejach damskim i męskim) panie oraz juniorzy mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
13. Najpóźniej 2 tygodnie (zalecane 1 miesiąc) przed turniejem organizatorzy mają obowiązek opublikować w internecie (na stronie własnej lub PFS) oraz w klubie szczegółowe informacje na temat turnieju oraz aktualizowaną na bieżąco listę zgłoszonych zawodników. Zgłoszenia zaleca się zamykać w terminie 4 dni przed turniejem (jeśli turniej odbywa się w sobotę to zamknięcie listy następuje we wtorek). Pozwala to na potwierdzenie wpłat uczestników oraz przeprowadzenie wcześniejszego losowania oraz rozpisania harmonogramu meczy pierwszej rundy.
14. Zgłoszenia są przyjmowane tylko pod warunkiem opłacenia uczestnictwa.
15. Wpisowe na turniej ustala organizator. Członkowie PFS mają prawo do zniżki w wysokości 20 pln.
16. Turniej rozstawiany jest wg rankingu PFS aktualnego na dzień losowania zgodnie z zaleceniami ESF (załącznik A). Aktualny ranking PSA ma wyższość nad rankingiem PFS przy rozstawianiu zawodników. Goście zagraniczni bez rankingu PSA mogą dostać dziką kartę przyznawaną przez organizatora. W uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych przez PFS organizator ma prawo rozstawić zawodników zagranicznych na pierwszych pozycjach w turnieju pomimo braku aktualnej klasyfikacji w rankingu PSA. (Odnosi się to w szczególności do byłych, wysoko klasyfikowanych zawodników z rankingu PSA, WISPA itp.)
17. Organizatorowi przysługują 2 dzikie karty. Mogą być one przyznane na ostatnie miejsca kwalifikujące do udziału w turnieju głównym (dla drabinki 32 gdy w eliminacjach walczą zawodnicy o 8 miejsc do turnieju głównego, dzikie karty przyznawane mogą być na miejsca 23 i 24).
18. Przy zgłoszeniu się minimum 8 kobiet oraz minimum 4 juniorów organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje damski oraz juniorski. System rozgrywania tych turniejów jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodniczek i powinien uzyskać akceptację PFS.
19. PFS zaleca ciepły posiłek oraz owoce dla zawodników w czasie turnieju.
20. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez organizatora meczy w danym turnieju.
21. W przypadku rezygnacji zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.
22. W przypadku walkowera obustronnego obaj zawodnicy klasyfikowani są na ostatnim miejscu danej drabinki rozgrywek.
23. W przypadku planowego nierozgrywania meczy (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince rozgrywek.
24. W przypadku zgłoszenia się, rozlosowania a następnie nierozegrania żadnego meczu zawodnik nie zostaje sklasyfikowany w danym turnieju.
25. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane są przez zawodników wygrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze w eliminacjach i turnieju głównym sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. W turnieju męskim mecze półfinałowe, o trzecie miejsce oraz finałowy, w turnieju damskim oraz juniorskim mecze finałowe powinny być sędziowane przez markera i sędziego wyznaczonego przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem dyskwalifikacji potwierdzonej pisemnie przez organizatora i przesłanej wraz z wynikami z turnieju. W przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności Sędziego Głównego podczas trwania turnieju jest on zobligowany do wyznaczenia swojego zastępcy (osobę z certyfikatem sędziowskim) przejmującą tymczasowo wszelkie obowiązki Sędziego Głównego.
26. Zapis meczu powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu wg wzoru dostarczonego przez PFS. W szczególności istotny jest zapis szczegółowego wyniku oraz czasu trwania całego meczu. Dane obejmujące turniej główny: wyniki poszczególnych meczy ich czasy oraz drabinki organizator zobowiązany jest przekazać w formie wypełnionego pliku (dostarczonego przez PFS) w terminie 4 dni od daty turnieju.
27. Wyniki turnieju obejmujące listę zawierającą: pozycję, nr licencji, imię i nazwisko gracza organizatorzy są zobowiązani przekazać do PFS w terminie do 2 dni od rozegraniu turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników w terminie spowoduje nie ujęcie ich w bieżącym rankingu.
28. Organizator zobowiązany jest przygotować dla najlepszych (3 pierwsze miejsca) puchary lub inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju a także nagrody finansowe, których pula nie może być mniejsza niż 1000 zł (turniej damski+męski). Dla minimum 4 zawodniczek, 4 juniorów (sugerowane dla wszystkich) i 8 zawodników organizator jest zobowiązany przygotować dyplomy zawierające m.in. logo PFS oraz logo cyklu “XTB Squash Cup”.
29. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika (patrz: §11 Podnoszenie rangi turnieju).

§6 Zasady rozgrywania turniejów kategorii B

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS.
2. Dyrektor Zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczne, prawidłowe i zgodne z zasadami PFS przeprowadzenie zawodów sportowych.
3. Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu PFS. PFS może wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. ze sponsorem strategicznym federacji)
4. Organizator ma obowiązek umożliwić PFS ekspozycję podczas trwania turnieju materiałów promocyjnych wg specyfikacji zawartej w załączniku B.
5. Szczegółowe zasady ustala Dyrektor Zawodów w zależności od ilości graczy. Turniej główny powinien być rozgrywany w zależności od dostępnych kortów dla [ilość dostępnych kortów x 8] zawodników. Mecze w turnieju głównym rozgrywa się do 11 punktów (przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów (ew. do fazy ćwierćfinałowej włącznie można rozgrywać turniej do 2 setów wygranych). Pozostałe mecze (drabinki „pocieszenia”) mogą być rozgrywane do 2 setów wygranych. Mecz o trzecie miejsce rozgrywa się do 3 wygranych setów.
6. Eliminacje do turnieju głównego powinny odbywać się takim systemem, w którym dopiero dwie lub więcej przegranych eliminuje zawodnika z dalszych gier. Mecze eliminacyjne są rozgrywane systemem PAR 11 (wg standardowych reguł czyli do 2 punktów przewagi przy stanie 10-10, do 2 setów wygranych)
7. Najpóźniej 2 tygodnie przed turniejem organizatorzy mają obowiązek opublikować w internecie (na stronie własnej lub PFS) oraz w klubie szczegółowe informacje na temat turnieju oraz aktualizowaną na bieżąco listę zgłoszonych zawodników.
8. Wpisowe na turniej ustala organizator. Członkowie PFS mają prawo do zniżki w wysokości 10 pln.
9. Turniej rozstawiany jest wg rankingu PFS aktualnego na dzień losowania zgodnie z zaleceniami ESF (załącznik A).
10. Aktualny ranking PSA ma wyższość nad rankingiem PFS przy rozstawianiu zawodników. Goście zagraniczni bez rankingu PSA mogą dostać dziką kartę przyznawaną przez organizatora.
11. Organizatorowi przysługują: 1 dzika karta do turnieju głównego dla 16 zawodników oraz 2 dzikie karty do turnieju głównego dla 32 zawodników. Są one przyznawane na ostatnie miejsca kwalifikujące do udziału w turnieju głównym (przykładowo dla drabinki 32 gdy w eliminacjach walczą zawodnicy o 8 miejsc do turnieju głównego, dzikie karty przyznawane mogą być na miejsca 23 i 24; przy drabince 16 osobowej gdy walczy się w eliminacjach o 4 miejsca w turnieju głównym dzika karta przyznawana jest na miejsce 12).
12. Przy zgłoszeniu się minimum 6 kobiet oraz minimum 4 juniorów organizator zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje damski oraz juniorski. System rozgrywania tych turniejów jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodniczek i powinien uzyskać akceptację PFS.
13. W przypadku braku konfliktu czasowego (nakładania się na siebie meczy w turniejach damskim i męskim) panie oraz juniorzy mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
14. PFS zaleca ciepły posiłek oraz owoce dla zawodników w czasie turnieju.
15. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez organizatora meczy w danym turnieju.
16. W przypadku rezygnacji zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.
17. W przypadku walkowera obustronnego obaj zawodnicy klasyfikowani są na ostatnim miejscu danej drabinki rozgrywek.
18. W przypadku planowego nierozgrywania meczy (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince rozgrywek.
19. W przypadku zgłoszenia się, rozlosowania a następnie nie rozegraniu żadnego meczu zawodnik nie zostaje sklasyfikowany w danym turnieju.
20. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane są przez zawodników wygrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze w eliminacjach i turnieju głównym sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze finałowe powinny być sędziowane przez markera i sędziego wyznaczonego przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem dyskwalifikacji potwierdzonej pisemnie przez organizatora i przesłanej wraz z wynikami z turnieju. Zalecane jest by w przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności Sędziego Głównego podczas trwania turnieju wyznaczył on swojego zastępcę (osobę z certyfikatem sędziowskim) przejmującą tymczasowo wszelkie obowiązki Sędziego Głównego.
21. Zapis meczu powinien być prowadzony przez sędziego na formularzu wg wzoru dostarczonego przez PFS. W szczególności istotny jest zapis szczegółowego wyniku oraz czasu trwania całego meczu.
22. Wyniki turnieju obejmujące listę zawierającą: pozycję, nr licencji, imię i nazwisko gracza organizatorzy są zobowiązani przekazać do PFS w terminie do 2 dni od rozegraniu turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników w terminie spowoduje nieujęcie ich w bieżącym rankingu.
23. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika (patrz: §11 Podnoszenie rangi turnieju).
§7 Zasady rozgrywania turniejów kategorii C

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS.
2. Dyrektor Zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczne, prawidłowe i zgodne z zasadami PFS przeprowadzenie zawodów sportowych.
3. Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu PFS. PFS może wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. ze sponsorem strategicznym federacji)
4. Organizator ma obowiązek umożliwić PFS ekspozycję podczas trwania turnieju materiałów promocyjnych wg specyfikacji zawartej w załączniku B.
5. Zasady rozgrywania turniejów C są dowolne z zastrzeżeniem definicji turnieju.
6. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane powinny być przez zawodników wygrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze w eliminacjach i turnieju głównym sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze finałowe powinny być sędziowane przez markera i sędziego wyznaczonego przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem dyskwalifikacji potwierdzonej pisemnie przez organizatora i przesłanej wraz z wynikami z turnieju. Zalecane jest by w przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności Sędziego Głównego podczas trwania turnieju wyznaczył on swojego zastępcę (osobę z certyfikatem sędziowskim) przejmującą tymczasowo wszelkie obowiązki Sędziego Głównego.
7. W przypadku braku oddzielnego turnieju damskiego panie mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
8. W przypadku zgłoszenia się, rozlosowania a następnie nierozegraniu żadnego meczu zawodnik nie zostaje sklasyfikowany w danym turnieju.
9. Wyniki turnieju obejmujące listę zawierającą: pozycję, nr licencji, imię i nazwisko gracza organizatorzy są zobowiązani przekazać do PFS w terminie do 2 dni od rozegrania turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników w terminie spowoduje nieujęcie ich w bieżącym rankingu.

§8 Zasady rozgrywania turniejów kategorii D

1. Organizatorem turnieju jest osoba fizyczna lub prawna spełniająca wymogi PFS.
2. Dyrektor Zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczne, prawidłowe i zgodne z zasadami PFS przeprowadzenie zawodów sportowych.
3. Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu PFS. PFS może wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. ze sponsorem strategicznym federacji)
4. Organizator ma obowiązek umożliwić PFS ekspozycję podczas trwania turnieju materiałów promocyjnych wg specyfikacji zawartej w załączniku B.
5. Zasady rozgrywania turniejów D są dowolne z zastrzeżeniem definicji turnieju.
6. Turniej kategorii D może być turniejem zamkniętym ze względu na maksymalną ilość uczestników, branżę, region z którego mogą pochodzić uczestnicy lub inne jasno określone warunki.
7. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane powinny być przez zawodników wygrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze w eliminacjach i turnieju głównym sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze finałowe powinny być sędziowane przez markera i sędziego wyznaczonego przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Zawodnikom nie wolno unikać obowiązków sędziowskich pod rygorem dyskwalifikacji potwierdzonej pisemnie przez organizatora i przesłanej wraz z wynikami z turnieju. Zalecane jest by w przypadku planowanej czasowej nieobecności/niedostępności Sędziego Głównego podczas trwania turnieju wyznaczył on swojego zastępcę (osobę z certyfikatem sędziowskim) przejmującą tymczasowo wszelkie obowiązki Sędziego Głównego.
8. W przypadku braku oddzielnego turnieju damskiego panie mają prawo wziąć udział w turnieju męskim zdobywając punkty do rankingu męskiego jako „goście”.
9. W przypadku zgłoszenia się, rozlosowania a następnie nierozegraniu żadnego meczu zawodnik nie zostaje sklasyfikowany w danym turnieju.
10. Wyniki turnieju obejmujące listę zawierającą: pozycję, nr licencji, imię i nazwisko gracza organizatorzy są zobowiązani przekazać do PFS w terminie do 2 dni od rozegrania turnieju tak by po weekendowych rozgrywkach wyniki spłynęły najpóźniej we wtorek do godz. 18. Brak wyników w terminie spowoduje nieujęcie ich w bieżącym rankingu.
§9 Losowanie, harmonogramy

1. Rozstawienia oraz losowanie drabinki turniejowej zgodne ze wzorem (załącznik A) odbywa się publicznie, w terminie i miejscu wcześniej wyznaczonym i podanym do informacji na stronie turniejowej. Losowanie eliminacji przeprowadzane może być tuż przed rozpoczęciem gier eliminacyjnych po weryfikacji obecnych zawodników.
2. Losowanie, w które miejsce drabinki turnieju głównego trafi zawodnik z eliminacji, musi odbywać się dopiero po zakończeniu gier eliminacyjnych (np. zawodnik, który ma już zapewnioną kwalifikację do turnieju głównego losuje miejsce w drabince turniejowej).
3. Harmonogram gier określający godziny rozpoczęcia poszczególnych rund turnieju a w szczególności pierwszych meczy musi być dostępny na stronie turniejowej lub dostarczony graczom w inny skuteczny sposób najpóźniej dzień przed turniejem do godz. 12.00
4. Lista rezerwowa do turniejów kategorii Super A jest zamykana razem z listą turniejową i ustalana według miejsca w rankingu poszczególnych zawodników. W przypadku rezygnacji zawodnika z turnieju przed losowaniem do listy uczestników na ostatnią pozycję dopisywany jest pierwszy zawodnik z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z turnieju po losowaniu lub nie stawieniu się na turnieju mecze poddawane są walkowerem a zawodnik nie zostaje sklasyfikowany.
5. Lista rezerwowa (po zamknięciu oficjalnych zapisów) do turniejów kategorii innych niż Super A powstaje wg kolejności zgłoszeń (a nie rankingu).
6. Rezygnacje:
- W przypadku rezygnacji przed losowaniem zawodnika zakwalifikowanego bezpośrednio do turnieju głównego jego miejsce zajmuje zawodnik z grupy eliminacyjnej z najwyższym rankingiem. Zajmuje on pozycję zgodną ze swoim rankingiem. Do turnieju głównego nie mogą być w ten sposób kwalifikowani zawodnicy wchodzący do eliminacji z listy rezerwowej, chyba że nie ma już innych zawodników w eliminacjach.
- Na listę eliminacyjną w przypadku rezygnacji zawodnika lub po przeniesienia zawodnika do turnieju głównego przed losowaniem na jego miejsce zostaje wpisany pierwszy zawodnik z listy rezerwowej. Zajmuje on miejsce w eliminacjach zgodnie ze swoim rankingiem.
- W przypadku rezygnacji zawodnika z turnieju głównego po losowaniu a przed rozpoczęciem rozgrywek, jego miejsce zajmuje najwyżej sklasyfikowany w rankingu gracz z przegranych ostatniej rundy eliminacyjnej (tzw. lucky looser).
- W przypadku nie stawienia się na zawodnika na pierwszy mecz w turnieju zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem mecz poddawany jest walkowerem a zawodnik ma prawo kontynuować turniej od drugiej rundy (przypadek spóźnienia - nie zależnie od powodów). W przypadku nie stawieniu się zawodnika również na mecz II rundy wszystkie jego mecze poddane są walkowerem a zawodnik nie zostaje sklasyfikowany.

§10 Protesty

1. Protesty dotyczące zgłaszania turniejów, listy startowej, procedur przed turniejowych składane muszą być w formie pisemnej (mail na adres biuro@pfs.com.pl z potwierdzeniem odbioru) do Komisji Technicznej. Rozpatrywane będą w w trybie natychmiastowym w oparciu o obowiązujące zasady przyjęte przez PFS na obecny sezon przez Komisję Techniczną PFS w szczególności przez osobę do tego wyznaczoną.
2. Protesty dotyczące przebiegu turnieju zgłaszane muszą być do Dyrektora zawodów wyznaczonego przez Organizatora. Dyrektor zawodów (wraz z Sędzią zawodów jeśli jest wyznaczony) jest osobą odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Co nie wyklucza możliwości złożenia protestu do PFS na zasadach opisanych w pkt. 1.
3. Protesty dotyczące wyników opublikowanych w systemie rankingowym, protesty na decyzje Dyrektora Zawodów odnośnie protestów rozpatrywanych w trakcie turnieju, protesty w sprawie decyzji dotyczących danego turnieju etc. składane muszą być w formie pisemnej (mail na adres biuro@pfs.com.pl z potwierdzeniem odbioru) do Komisji Technicznej w terminie 7 dni od publikacji wyników lub decyzji. Rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące zasady przyjęte przez PFS na obecny sezon przez Komisję Techniczną PFS w szczególności przez osobę do tego wyznaczoną w terminie 7 dni.
§11 Finanse

1. Wszystkie wpłaty przekazywane przez organizatorów na rzecz PFS za turnieje, których wyniki uwzględniane będą w ogólnopolskim rankingu będą przeznaczona na sfinansowanie działań statutowych w szczególności na:

* tworzenie i utrzymanie aplikacji do rejestracji, wyliczania wyników oraz publikacji rankingu w internecie;
* bieżącej działalności PFS.

2. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii Super A wynosi 200 PLN.
3. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii A wynosi 250 PLN.
4. Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii B to 150 PLN (w przypadku zgłoszenia cyklu turniejów w ilości minimum 5 na sezon przysługuje obniżenie opłaty do 100 PLN za jeden turniej, w przypadku nie rozegrania min. 5 turniejów w sezonie organizator zobowiązany będzie dopłacić różnicę).
Wpłata na rzecz PFS za turnieje kategorii C i D to 100 PLN.
6. Dopłata za podniesienie współczynnika rangi turnieju (przeniesienie do wyższej klasy):

* dla kat. A – 300 zł
* dla kat. B – 200 zł

7. Wpłatę za turniej organizator uiszcza na konto PFS przed rozegraniem turnieju. Brak wpłaty powoduje niezaliczenie wyników do rankingu oraz może skutkować wykluczeniem organizatora z dalszego cyklu rozgrywek PFS.

§12 Podnoszenie rangi turnieju

1. Organizator ma możliwość przy turniejach kat. A i B podniesienia rangi rozgrywek poprzez nadanie im podwyższonego współczynnika.
2. Podniesienie współczynnika musi być zgłoszone przez Organizatora w momencie zgłaszania turnieju lub w przypadku wcześniejszego zgłoszenia, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem turnieju.
3. Podniesienie rangi turnieju kwalifikuje go do kategorii o jeden stopień wyższej niż wynika to z wyliczonego współczynnika (dla przykładu: jeśli wyliczony współczynnik odbywającego się turnieju kat. B kwalifikuje go do podkategorii B2 do rankingu liczony jest jako B1, podniesienie kategorii dla turnieju kat. A skutkuje wprowadzeniem go do rankingu jako A0)
4. Organizator zgłaszając podwyższenie rangi turnieju zobowiązuje się do realizacji min. jednej z poniższych aktywności:

* nagłośnienie turnieju w mediach - w szczególności patronat stacji radiowej lub gazety (w sposób zaakceptowany przez PFS)
* skuteczne przeprowadzenie turnieju juniorskiego dla min. 8 juniorów
* zagwarantowanie finansowej puli nagród, dla turnieju kat. A w wysokości 2000zł, dla turnieju kat. B 1000 zł.
§13 Zasady punktacji rankingu PFS

1. Punkty zdobyte w turnieju zależą od kategorii oraz współczynnika turnieju, który uzależniony jest od ilości graczy oraz poziomu pierwszych 8 zawodników biorących udział w turnieju.
2. Zawodnicy mający aktualnie ranking PSA do wyliczenia wartości turnieju mają przyznawaną wartość 1. Zawodnicy zagraniczni występujący w rozgrywkach PFS jako goście do wyliczenia wartości turnieju mają przyznawaną wartość sklasyfikowanego na następnej pozycji zawodnika z rankingu PFS biorącego udział w tym turnieju.
3. Pozycja w rankingu zależy od zebranych punktów z 10 najlepszych turniejów rozegranych przez gracza. Przed wyborem najlepszych turniejów każdy z nich jest wcześniej indeksowany ze względu na czas rozegrania (patrz pkt. 4)
4. Liczba punktów z turnieju wchodzących ew. do rankingu zależy od czasu rozegrania turnieju. Punkty z turnieju rozegranego w ciągu ostatnich 4 tygodni liczą się w 100%, z 4 tygodni wcześniej brane są w wysokości 95% i tak dalej: co 4 tygodnie o 5% mniej punktów.
5. Im większa liczba punktów tym wyższa pozycja w rankingu PFS. Jeśli zawodnicy mają równą ilość punktów w rankingu są klasyfikowani na tej samej pozycji a do ew. rozstawienia w turniejach brana jest pod uwagę ich wzajemna pozycja we wcześniejszym rankingu.
6. Minimalna liczba osób w turnieju, który może być uwzględniony w rankingu PFS to: turnieje męskie - 8, turniej damski - 6, turniej juniorski - 4.
7. Ranking PFS przeliczany jest raz w tygodniu po każdym weekendzie. Publikacja rankingu następuje najpóźniej w każdą środę do godziny 10.
8. Wyniki poszczególnych turniejów uwzględniane są w rankingu pojedynczo zgodnie z kolejnością przeprowadzenia.
9. Wzór na wyliczanie współczynnika turnieju (kat. B oraz C):gdzie:
W- współczynnik turnieju
Lg- liczba graczy turnieju (łącznie z eliminacjami)
Średnia8 – średnia pozycja w rankingu PFS ośmiu najwyżej sklasyfikowanych w tymże rankingu graczy spośród wszystkich grających w turnieju (w turniejach damskich średnia jest liczona dla 6 zawodniczek, w turniejach juniorskich dla 4 uczestników)

W zależności od współczynnika turniej przypisywany jest do danej klasy turnieju.
Dla turniejów męskich kat. B jeśli W<3 klasa turnieju 3
Dla turniejów męskich kat. B jeśli 3 Dla turniejów męskich kat. B jeśli W>5 klasa turnieju 1
Dla turniejów męskich kat. C jeśli W<3 klasa turnieju 3
Dla turniejów męskich kat. C jeśli 3 Dla turniejów męskich kat. C jeśli W>6 klasa turnieju 1
Dla turniejów damskich i juniorskich kat. B jeśli W<3 klasa turnieju 3
Dla turniejów damskich i juniorskich kat. B jeśli 3 Dla turniejów damskich i juniorskich kat. B jeśli W>6 klasa turnieju 1

Tabele pokazujące zależność pomiędzy współczynnikiem (ilością uczestników oraz średnim poziomem graczy) a klasą turnieju są dostępne jako załączniki do niniejszych przepisów.
10. Tabele wynikowe (punkty za konkretne miejsca w poszczególnych kategoriach turniejów) dostępne są jako załącznik do niniejszych przepisów.

PFS zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad w trakcie sezonu jeśli wystąpi uzasadniona konieczność wynikająca m.in. z utrzymaniem ciągłości rankingu lub urealnieniem poszczególnych zapisów. Ew. zmiany będą dyskutowane po upływie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania nowych zasad.


Źródło: pfs.com.pl
Squash forum 
i komentarze
Babice (2) • Bełchatów (1) • Białystok (2) • Bielsko Biała (3) • Brodnica (1) • Bydgoszcz (1) • Bytom (2) • Częstochowa (2) • Gdańsk (3) • Gdynia (2) • Gliwice (3) • Gorzów Wielkopolski (2) • Halinów (1) • Janki (1) • Jaworzno (1) • Katowice (2) • Kielce (1) • Kołobrzeg (1) • Konin (1) • Koszalin (2) • Koszęcin (1) • Kraków (12) • Legionowo (1) • Lublin (4) • Łaziska Górne (1) • Łódź (4) • Masłów (1) • Nowy Sącz (1) • Olsztyn (1) • Opole (1) • Ostróda (1) • Ostrów Wielkopolski (1) • Piaseczno (2) • Poznań (9) • Pszczyna (1) • Rawa Mazowiecka (1) • Rybnik (1) • Rzeszów (2) • Siedlce (1) • Sopot (1) • Sosnowiec (3) • Stare Jabłonki (1) • Szałsza (1) • Szczecin (8) • Szczecinek (1) • Śrem (1) • Tarnów (1) • Tychy (1) • Wałbrzych (1) • Warszawa (26) • Wesoła (1) • Wojkowice (1) • Wola Podłężna (1) • Wrocław (7) • Wronki (1) • Zabrze (1) • Zakopane (2) • Zgierz (1) • Zielona Góra (2) • Żory (1)
Rakieta Oliver Racer MP X9
Rakieta Oliver Racer MP X9
305.00 zł
Rakieta Oliver Inflamed 4
Rakieta Oliver Inflamed 4
485.00 zł
Rakieta HEAD Cyber Elite
Rakieta HEAD Cyber Elite
119.00 zł
Rakieta Wilson Pro Staff Light
Rakieta Wilson Pro Staff Light
249.00 zł
__XTemplate fatal error: file [inc/_erakietyAc.inc] does not exist__

Czy wiedziałeś, że squash to dyscyplina sportu, której korzenie sięgają XIX-wiecznego, londyńskiego więzienia The Fleet? esquash.pl jest pierwszym i największym portalem, w którym na to i na inne pytania znajdziesz odpowiedź. Dowiesz się także jak zacząć, poznasz przepisy i taktykę gry. Znajdziesz klub, sparingpartnera oraz trenera. Dowiesz się kto obecnie jest numerem jeden na polskich i światowych squash listach. Będziesz mógł przeszukać tysiące wątków i odpowiedzi na stonach forum. Pomożemy Ci wybrać rakietę do squasha, dedykowane buty oraz inne akcesoria. W naszym sklepie będziesz mógł wynegocjować najniższe ceny. Squash uprawiany jest przez 20 milionów ludzi w 175 krajach na ponad 50.000 kortach a w światowej federacji zarejestrowanych jest 127 federacji krajowych. Dołącz do nas! Squash jest istotą sportu współczesnego. To wymagająca dyscyplina, która oferuje najwyższy wysiłek fizyczny i psychiczny. Squash to krótkie, intensywne mecze, które są pojedynkami umiejętności, umysłów, zwinności oraz sprawności fizycznej, które niczym turbo-szachy wciskają publiczność w fotele. Magazyn Forbes sklasyfikował squash na pierwszym miejscu wśród najzdrowszych sportów.

© 2002 - 2010 esquash.pl