Przeszukaj newsy, forum, komentarze
To be the best in the world at anything is pretty damn special.
~ James Willstrop ~
Newsy | Squash forum | Kalendarz | Kluby | Galeria zdjęć | erakiety.com | PFS | Akademia | Biblioteka
Gdzie jestem? Home » Biblioteka » PFS » Statut
Statut

STATUT Polskiej Federacji Squasha

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.
1. Stowarzyszenie o nazwie Polska Federacja Squasha, zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi squasha w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), przepisów Ustawy o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 81, poz. 889) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może używać odpowiednika nazwy w językach obcych i wyróżniającego je znaku graficznego oraz pieczęci.

§2.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3.
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.
1. W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe na zasadach określonych w statucie.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja squasha w Polsce jako uznanej w innych krajach dyscypliny sportu.
2. Doskonalenie postaw i umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie starań zmierzających do uznania squasha za dyscyplinę sportową w rozumieniu przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz ukonstytuowania się Polskiego Związku Squasha.

§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie gry w squasha;
2. Umożliwianie systematycznego podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, a w tym jego kadry szkoleniowej i sędziowskiej, zwłaszcza poprzez organizowanie zawodów sportowych;
3. Współdziałanie z władzami publicznymi w zakresie rozwoju sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem squasha;
4. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§8.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków założycieli
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych

§9.1
Członkiem założycielem jest każdy, kto był członkiem Polskiej Federacji Squasha na dzień 31 grudnia 2003 roku.

§10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje pełnią praw publicznych oraz złożył deklarację członkowską.
2. Cudzoziemiec może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd zwykłą większością głosów uchwały o przyjęciu w poczet członków. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Walnego Zebrania Członków.

§12.
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
- brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
- brania udziału w Walnym Zebraniu Członków,
- czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
- uzyskiwania wszelkich informacji od władz Stowarzyszenia o ich działalności
- posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
- wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
2. Członkowie mają obowiązek:
- dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
- brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- terminowego wnoszenia składek członkowskich.

§13.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mają natomiast prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający są obowiązani do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§14.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
- śmierci członka,
- rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
- pozbawienia członkostwa.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych lub statutowych albo zalega z opłacaniem składek (w przypadku członków wspierających – zadeklarowanego świadczenia) i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia oraz z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, w tym nieprzestrzegania postanowień statutu a także na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem podejmuje Zarząd. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu.
4. Od uchwały, o której mowa w ust.3. osobie pozbawionej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia tej uchwały.
5. Walne Zgromadzenie Członków jest zobowiązane do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.4. na swoim najbliższym posiedzeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. Jeśli Walne Zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o dalsze trzy miesiące do momentu wyboru nowych członków..
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§16.
1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2. Członek jednego z organów Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem innego organu.

Walne Zebranie Członków

§17.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
- uchwalanie statutu i jego zmian,
- rozwiązanie Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
- wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- udzielanie skwitowania członkom ustępujących władz: Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
- wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
- powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń
- wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
3. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania Członków.
4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi “Regulamin wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Squasha” uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Delegaci wybierani będą na roczną kadencję.

§18.
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na rok jako sprawozdawcze, zaś jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 2 lata.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 30 dni przed terminem zebrania z podaniem planowanego porządku obrad,, który może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych oraz co najmniej połowy członków założycieli.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oraz członków założycieli Stowarzyszenia. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad Walnego Zebrania.
6. Do zmiany Statutu, odwołania członka władz oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest większość 2/3 głosów przy aprobacie większości obecnych na zgromadzeniu członków założycieli.
7. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej. Uchwały dotyczące powołania i odwołania członków władz oraz ich odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
8. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Walnym Zebraniu bierze udział mniej niż połowa członków zwyczajnych i członków założycieli Stowarzyszenia, wówczas po upływie 60 minut od pierwszego terminu odbywa się drugi termin Walnego Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę członków biorących udział w Walnym Zebraniu.

Zarząd

§19.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
2. Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- ustalanie ramowego programu działania,
- przyjmowanie nowych członków i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich,
- tworzenie specjalistycznych zespołów i struktur zadaniowych oraz określanie ich zadań,
- koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,
- podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi organizacjami.

§ 20.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
2. Prezesa powołuje i odwołuje zarząd spośród swojego składu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają sięraz w miesiącu.
4. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek własny lub członka Zarządu.
6. Szczegółowe zasady pracy zarządu określi „Regulamin Pracy Zarządu”.

Komisja Rewizyjna

§21.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i uchwala regulamin swego działania
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
- prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w sposób określony statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami Stowarzyszenia,
- rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków udzielenia bądź nieudzielenia skwitowania członkom Zarządu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Komisji.

§22.
1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:
- upływu kadencji,
- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
- zrzeczenia się udziału w tych władzach,
- odwołania przez Walne Zebranie.
2. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie skwitowania lub jeśli w czasie upływającej kadencji członkowi władz zarzuca się złamanie statutu, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych przypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością głosów.
3. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia podczas następnej kadencji.
4. Członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.

Sąd Koleżeński

§23.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej. Liczbę członków Sądu na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 24
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Oddziały terenowe

§25.
1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe posiadające osobowość prawną.
2. Oddział terenowy posługuje się nazwą Polska Federacja Squasha, po której dodaje się składnik nazwy informujący o siedzibie oddziału.
3. Oddział terenowy może powołać komitet założycielski składający się z 5 członków Stowarzyszenia.
4. O zamiarze powołania oddziału terenowego komitet założycielski powiadamia Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnego oświadczenia.
5. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków oddziału odbywa się nie wcześniej niż po 14 dniach od daty dostarczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust.4., w obecności członka Zarządu Stowarzyszenia, który uczestniczy w tym posiedzeniu bez prawa głosu.
6. Walne Zebranie Członków oddziału wybiera na posiedzeniu, o którym mowa w ust.5. Zarząd oddziału i Komisję Rewizyjną oddziału.
7. Władze oddziału składają się z nie więcej niż 3 członków Stowarzyszenia.

§26.
1. Zarząd oddziału Stowarzyszenia obligatoryjnie w terminie 14 dni od dnia powołania oddziału zawiadamia o tym starostę właściwego ze względu na siedzibę oddziału, podając skład Zarządu oddziału i adres siedziby oddziału oraz doręcza statut Stowarzyszenia.
2. Przepis ust.1. stosuje się odpowiednio w razie zmiany w składzie Zarządu oddziału i adresie siedziby oddziału oraz zmian w statucie Stowarzyszenia.

§27.
1. Zarząd Stowarzyszenia wpisuje oddział Stowarzyszenia na listę oddziałów.
2. Lista, o której mowa w ust. 1. zawiera w szczególności nazwę oddziału, adres siedziby oddziału oraz imię i nazwisko przewodniczącego Zarządu oddziału.
3. O zmianach organizacyjnych oddziału, w tym o likwidacji oddziału przewodniczący Zarządu oddziału informuje niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnego oświadczenia.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust.3. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje niezbędnych zmian na liście oddziałów.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§28.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
- ze składek członkowskich,
- ze świadczeń członków wspierających,
- z darowizn, dotacji i subwencji oraz spadków i zapisów
- z dochodów z majątku,

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29.
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2. nie stanowi inaczej, likwidatorem są członkowie ostatniego Zarządu. Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Squash forum 
i komentarze
Babice (2) • Bełchatów (1) • Białystok (2) • Bielsko Biała (3) • Brodnica (1) • Bydgoszcz (1) • Bytom (2) • Częstochowa (2) • Gdańsk (3) • Gdynia (2) • Gliwice (3) • Gorzów Wielkopolski (2) • Halinów (1) • Janki (1) • Jaworzno (1) • Katowice (2) • Kielce (1) • Kołobrzeg (1) • Konin (1) • Koszalin (2) • Koszęcin (1) • Kraków (12) • Legionowo (1) • Lublin (4) • Łaziska Górne (1) • Łódź (4) • Masłów (1) • Nowy Sącz (1) • Olsztyn (1) • Opole (1) • Ostróda (1) • Ostrów Wielkopolski (1) • Piaseczno (2) • Poznań (9) • Pszczyna (1) • Rawa Mazowiecka (1) • Rybnik (1) • Rzeszów (2) • Siedlce (1) • Sopot (1) • Sosnowiec (3) • Stare Jabłonki (1) • Szałsza (1) • Szczecin (8) • Szczecinek (1) • Śrem (1) • Tarnów (1) • Tychy (1) • Wałbrzych (1) • Warszawa (26) • Wesoła (1) • Wojkowice (1) • Wola Podłężna (1) • Wrocław (7) • Wronki (1) • Zabrze (1) • Zakopane (2) • Zgierz (1) • Zielona Góra (2) • Żory (1)
Rakieta Karakal RAW110
Rakieta Karakal RAW110
379.00 zł
Rakieta Tecnifibre DYNERGY AP 125 2017
Rakieta Tecnifibre DYNERGY AP 125 2017
549.00 zł
Rakieta BLACK KNIGHT ION X-FORCE
Rakieta BLACK KNIGHT ION X-FORCE
585.00 zł
Rakieta Wilson Pro Staff Ultra Light
Rakieta Wilson Pro Staff Ultra Light
349.00 zł
__XTemplate fatal error: file [inc/_erakietyAc.inc] does not exist__

Czy wiedziałeś, że squash to dyscyplina sportu, której korzenie sięgają XIX-wiecznego, londyńskiego więzienia The Fleet? esquash.pl jest pierwszym i największym portalem, w którym na to i na inne pytania znajdziesz odpowiedź. Dowiesz się także jak zacząć, poznasz przepisy i taktykę gry. Znajdziesz klub, sparingpartnera oraz trenera. Dowiesz się kto obecnie jest numerem jeden na polskich i światowych squash listach. Będziesz mógł przeszukać tysiące wątków i odpowiedzi na stonach forum. Pomożemy Ci wybrać rakietę do squasha, dedykowane buty oraz inne akcesoria. W naszym sklepie będziesz mógł wynegocjować najniższe ceny. Squash uprawiany jest przez 20 milionów ludzi w 175 krajach na ponad 50.000 kortach a w światowej federacji zarejestrowanych jest 127 federacji krajowych. Dołącz do nas! Squash jest istotą sportu współczesnego. To wymagająca dyscyplina, która oferuje najwyższy wysiłek fizyczny i psychiczny. Squash to krótkie, intensywne mecze, które są pojedynkami umiejętności, umysłów, zwinności oraz sprawności fizycznej, które niczym turbo-szachy wciskają publiczność w fotele. Magazyn Forbes sklasyfikował squash na pierwszym miejscu wśród najzdrowszych sportów.

© 2002 - 2010 esquash.pl